കറ്റാർവാഴ ജെൽ 100g

പിപ്പില്ല്യാദി ചൂർണം 40g(ചുമ, കഫക്കെട്ട് )

പാൽക്കായം 15g

കറ്റാർവാഴ ജെൽ, പിപ്പില്ല്യാദി ചൂർണം, പാൽക്കായം

₹180.00Price