പുൽതൈലം 25ml

ഉമിക്കരി bottle

ഇഞ്ച പാക്കറ്റ്

കുന്തിരിക്കംതിരി

അയമോദകവായു ഗുളിക

പുൽതൈലം, ഉമിക്കരി, രാസനാദി ചൂർണം, അയമോദക വായു ഗുളിക, ഇഞ്ച, കുന്തിരിക്കം തിരി

₹205.00Price