മുറിവെണ്ണ :ഉളുക്ക്, ചദവ്, മുറിവ് എന്നിവക്ക് വളരെഎളുപ്പം ആശ്വാസം.

പിപ്പില്ല്യാദി ചൂർണം:ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആശ്വാസത്തിന് പിപ്പില്ല്യാദി ചൂർണം ഉപയോഗിക്കൂ.

മുറിവെണ്ണ 100ml +പിപ്പില്ല്യാദി ചൂർണം 40g

₹140.00Price