സൗന്ദര്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും കറ്റാര്‍ വാഴ നല്‍കുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ ചില്ലറയല്ല. എത്ര വലിയ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നവും കറ്റാര്‍വാഴ ജെൽ കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറ്റാര്‍വാഴ ജെല്ലിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍ പണ്ടുകാലം മുതല്‍ തന്നെ പ്രശസ്തമാണ്. നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നതിനും വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കറ്റാര്‍വാഴ ജെൽ.

ALOVERA GEL കറ്റാർവാഴ ജെൽ 100gm 2Nos

₹180.00Price