കരിഞ്ജീരക ഓയിൽ

കലോഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കരിഞ്ചീരകവുമായി നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ബന്ധമുണ്ട്. നിഗെല്ല സറ്റിവ (ജൈവശാസ്ത്രപരമായി) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെറിയ അത്ഭുതകരമായ വിത്തുകൾ ധാരാളം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്.

BLACK SEED OIL കരിഞ്ജീരക ഓയിൽ 100ml

₹290.00Price