ജീരകത്തിന് പ്രധാന ഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് ഇതിലെ കുര്‍കുമിന്‍ എന്നൊരു ഘടകമാണ്. ഇതാണ് ഇതിനുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്.

CUMIN POWDER ജീരകപ്പൊടി 50gm 4Nos

₹120.00Price