മുരിങ്ങ വളരെ കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് സ്വാദും പകരുന്നതിന് പുറമേ മുരിങ്ങ ഒരു മാന്ത്രിക സസ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുരിങ്ങാപ്പൊടി ചായയിലേക്കും കാപ്പികളിലും ചേർക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് പ്രധാന വിഭവങ്ങൾക്കും മസാലകൾക്കുമുള്ള ചേരുവകളിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു

DRUMSTICK LEAF POWDER മുരിങ്ങയില പൊടി 40g3Nos

₹120.00Price