ഇന്തുപ്പ് (Himalayan pink salt)

പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഹിമാലയത്തിന്റെ പ്രദേശത്ത് ഖനനം ചെയ്യുന്ന ലവണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപമാണ് ഇന്തുപ്പ് അഥവാ ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രകൃതിദത്ത ധാതുക്കളും പോഷകങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നിറം വെള്ള മുതൽ ആഴത്തിലുള്ള പിങ്ക് വരെയാണ്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തുക, രക്തകോശങ്ങളുടെ പി‌എച്ച് നില മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പേശികളിലെ വേദന കുറയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെ ശരീരത്തിലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹായിക്കുന്നതിന് ഇന്തുപ്പ് ഉത്തമമാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. 84 ഗുണപ്രദമായ ധാതുക്കൾ ഉപ്പിന്റെ മേന്മയേറിയ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നു. ഇത് പാചകത്തിനും വിഭവങ്ങളുടെ മേൽ വെറുതെ തൂവാനും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്.

INTHUPPU POWDER ഇന്തുപ്പ് പൊടി 100g 4Nos

₹120.00Price