പുൽതൈലത്തിന് അനേകംഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. പലവിധ ഔഷധ മരുന്നുകളിൽ പുൽതൈലംഉപയോഗിക്കുന്നു.

വീടുകളും മറ്റും ക്‌ളീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവുംനല്ലതാണ് പുൽതൈലം.

LEMONGRASS OIL പുൽതൈലം 100ml

₹210.00Price