മുൾട്ടാണിമിട്ടി

വെള്ളത്തിലോ റോസ്വാട്ടറിലോ ചലിച്ചു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മുഖത്ത് പുരട്ടുക. 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകി കളയുക.

സോപ്പ്ഉപേയാഗിക്കരുത്.

MULTANI MITTI മുൾട്ടാണി മിട്ടി 50gm 5Nos

₹100.00Price