ഉളുക്ക്, ചദവ്, മുറിവ് എന്നിവയ്ക്ക് മുറിവെണ്ണ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

MURIVENNA മുറിവെണ്ണ 100ml

₹80.00Price