പിപ്പില്ല്യാദി ചൂർണം.

ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആശ്വാസം

നൽകാൻ പിപ്പില്ല്യാദി ചൂർണം ഉപയോഗിക്കൂ.

Dosage: 3 gm once or twice a day, or as

directed by physician

PIPPALYADI CHOORNAM 40gm 2Nos

₹120.00Price