ഞെരിഞ്ഞിൽ പൊടിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം പലവട്ടം കുടിക്കുന്നത് മൂത്രനാളിയിൽ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുപോകാൻ സഹായിക്കും. എല്ലാവിധമായ മൂത്രശയ രോഗങ്ങൾക്കും ഞെരിഞ്ഞിൽ നല്ലൊരു ഔഷദമാണ്.

TRIBULUS TERRESTRIS ഞെരിഞ്ഞിൽ പൊടി 50gm 3Nos

₹90.00Price