ടൂത്ത്പേസ്റ്റുകളെ വെല്ലുന്ന ഔഷധഗുണമുള്ള ദന്തധാവന ചൂർണമാണ് ഉമിക്കരി. കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പു, ഉപ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രദാന ചേരുവകൾ.

UMIKKARI ഉമിക്കരി 5Nos

₹100.00Price